Ohjevideo Wilman sovelluksesta

Ohjevideo Wilman sovelluksesta
Wilman sovelluksen käyttöönotosta on tehty lyhyt ohjevideo, joka löytyy osoitteesta:

https://www.dreambroker.com/channel/16w3cr7w/8trqufst