Tiedote huoltajille päättöarvioinnin ajoittumisesta

Opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden päättöarviointi voi sijoittua oppiaineesta riippuen vuosiluokille 7, 8 ja 9. Päättöarvosana annetaan, kun kyseisen oppiaineen oppimäärä on saatu opiskeltua loppuun.

Tästä johtuen päättöarvosana voidaan antaa esimerkiksi yhdeksännellä luokalla jo ensimmäisen jakson jälkeen. Mikäli annettu päättöarvosana ei vastaa oppilaan ja/tai huoltajan näkemystä oppilaan osaamisen tasosta, voidaan toimia kahdella eri tavalla:

  1. Päättöarvosanan korottaminen ennen päättötodistuksen saamista

Mikäli oppilas ja/tai huoltaja(t) kokevat, että oppilas on syystä tai toisesta alisuoriutunut opinnoistaan, oppilaalla on mahdollisuus antaa lisänäyttöjä osaamisestaan, mikäli korottaminen on opettajan kanssa keskustellen arvioitu realistiseksi mahdollisuudeksi.Menettelystä tulee sopia aineenopettajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, viimeistään ennen talvilomaa.

  1. Päättöarvioinnin oikaisupyyntö

Oppilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja taikka 15 vuotta täyttänyt oppilas itse voi pyytää rehtorilta päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun oppilas on saanut tiedon arvioinnista. Koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä päättävät uudesta arvioinnista.

Jos huoltaja tai muu laillinen edustaja taikka 15 vuotta täyttänyt oppilas itse on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän saa vaatia arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään.

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen AVI voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi. AVI:n asiaa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Lisätiedot: palveluesimies Minna Kuutti, [email protected], puh. 014 266 8452