Uusi malli oppilaan poissaoloihin puuttumiseen

Jyväskylän perusopetuksen kouluilla otettiin käyttöön 1.8.2021 uusi ja yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen toimintamalli. Oppilaan selvittämättömiin ja toistuviin poissaoloihin, myöhästymisiin ja kesken päivän koulusta poistumisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisillä tukitoimilla.  

Puuttuminen on ennaltaehkäisevää, oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa, positiivista ja oppilaan yksilöllistä kohtaamista. Yhtenäinen malli ja ohjeistus mahdollistavat läpinäkyvän ja yhdenvertaisen kohtelun kaikille oppilaille ja mahdollisuuden turvalliseen luokka- ja kouluyhteisöön. Portaittain etenevät toiminnot helpottavat esimerkiksi arviointikeskustelussa oppilaan poissaolojen käsittelyä, mitä poissaolojen määrä tarkoittaa ja millaisia toimenpiteitä nyt tarvitaan.  

Puuttuminen on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia tukevaa 

Poissaoloihin puututaan portaittain etevien toimintojen kautta. Luokanopettaja tai -ohjaaja ottaa asian puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa, kun alakoululaisilla on poissaolotunteja 30 ja yläkoululaisella 50 tuntia. Yhdessä sovitaan tukitoimista ja seurannasta. Tarvittaessa konsultoidaan oppilashuollon asiantuntijoita.  

Kun alakoululaisella on poissaolotunteja 50 ja yläkoululaisella 70, keskusteluun tulee mukaan moniammatillinen työryhmä, jossa sovitaan tukitoimista, seurannasta ja oppilaan asioiden vastuuhenkilöstä.  

Mallissa on huomioitu myös yhteistyö esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa, jolloin myös viranomaisyhteistyö selkeytyy. Jos alakoululaisella on poissaoloja yli 80 tuntia ja yläkoululaisella yli 100 tuntia eikä tilanne tehostetuista toimista huolimatta parane, tehdään muun muassa sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi ja harkittaessa myös lastensuojeluilmoitus oppilashuollon konsultaation pohjalta. 

Kasvatusohjaajat mukana ennaltaehkäisemässä poissaoloja 

Osassa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluista toimii kasvatusohjaajia. Kasvatusohjaajien rooli korostuu poissaolomallissa ennen kaikkea ennaltaehkäisevien toimien osalta. Kasvatusohjaajien päätehtävänä on toimia matalan kynnyksen aikuisina, joille oppilaat voivat ilman ajanvarausta kertoa mieltä askarruttavista asioista esimerkiksi koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin liittyen. Lisäksi kasvatusohjaajat järjestävät muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavia ryhmiä ja kerhoja, tukevat kouluun kiinnittymistä, osallistuvat aktiivisesti kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja ohjaavat tarvittaessa erilaisten tukitoimien piiriin. 

https://peda.net/jyvaskyla/poske/opspedagogisetmateriaalit/koulupoissaolomalli/poissaolomalli:file/download/b8f18b16780721f42e87748a1387c33f495c0a93/Poissaolomalli.pdf

Kolmiportaisesti etenevää poissaoloihin puuttumisen mallia on kehitetty Opetushallituksen rahoittamassa Kannustaen kouluun -hankkeessa. Mallia testattiin lukuvuonna 2020-2021 neljällä koululla.  

Lisätietoja: 

Palveluesimies Minna Kuutti, [email protected],