Oppilaanohjauksen lomake Wilmassa avautuu huoltajalle

Jyväskylän perusopetuksessa otetaan käyttöön uusi oppilaanohjauksen lomake, jonka kautta huoltajalla on mahdollisuus osallistua nuoren jatko-opintosuunnitelman laatimiseen. Asia on ajankohtainen perusopetuksen päättöluokilla (8 – 9), kun mietitään nuoren hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Jatko-opintojen suunnittelu on osa oppilaanohjausta, jonka koordinoinnista vastaa koulun opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä huoltajien, koulun muiden aikuisten, oppilashuoltotyöhön osallistuvien sekä tarvittaessa myös koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Ohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia opiskeluun ja koulutukseen liittyvien valintojen tekemisessä.

Oppilaanohjauksen lomake löytyy Jyväskylän perusopetuksen Wilmasta kohdasta Lomakkeet, nimellä ”Oppilaanohjaus, huoltaja”. Huoltaja näkee sähköiseltä lomakkeelta oppilaan jatko-opintosuunnitelman ja voi esittää siihen liittyen omia huomioitaan esimerkiksi kotona nuoren kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Opinto-ohjaaja vastaa jatko-opintosuunnitelman kirjaamisesta lomakkeeseen.

9. luokan oppilaalla hakeutumisvelvollisuus ja oppivelvollisuus 18 ikävuoteen tai tutkinnon valmistumiseen saakka

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä oppilaan on haettava ennen 9. luokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.  Oppilaalla on oikeus saada hakeutumisvelvoitteidensa täyttämiseksi opetussuunnitelman mukaista oppilaanohjausta sekä tarvittaessa lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta (tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus).

Huoltajan tehtävänä on huolehtia, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Lisätietoja: 
palveluesimies Minna Kuutti, kasvun ja oppimisen palvelut, p. 050 470 8662  
hankekoordinaattori Tarja Puura, kasvun ja oppimisen palvelut, p. 040 776 2012, tarja.puura@jyvaskylä.fi